Sevärdheter

Affärsrisker – och hur man hanterar dem

Affärsrisker – och hur man hanterar dem.10 typer av affärsrisker och hur man hanterar dem. Företag utsätts för affärsrisker när det finns en potentiell osäkerhet kring strategi, vinst, efterlevnad, miljö, hälsa och säkerhet. Affärsrisker kan påverka ett företags resultat och dess rykte bland konsumenterna, och riskhanteringsplaner kan hjälpa till att minska dem. I den här artikeln diskuterar vi vad affärsrisk är, identifierar 10 typer av affärsrisk och beskriver hur man hanterar affärsrisk.

Vad är affärsrisk?

 

Vad är affärsrisk?

Affärsrisker hotar företagets finansiella mål. Affärsrisker kan kategoriseras som interna eller externa risker och kan omfatta

 1. Politiska förändringar
 2. Hot mot cybersäkerheten
 3. Skada på anseendet
 4. Fusioner och förvärv
 5. Hälsokriser
 6. Faror förknippade med platsen

Exempel: Bristande datasäkerhet kan vara en intern risk eftersom det gör det möjligt för anställda att läcka uppgifter. Otillräcklig säkerhet kan också vara en extern risk i händelse av dataläckage från externa källor.

Typer av affärsrisker

Här är några typer av affärsrisker att fokusera på när man bedömer ett företags position:

1. Risk för bristande efterlevnad

 

 Risk för bristande efterlevnad

Compliance-risk är risken för företagets rykte eller finanser som orsakas av företagets överträdelse av externa lagar och förordningar eller interna standarder. Corporate Compliance Risk kan leda till att ett företag får betala böter eller förlorar kunder.

Exempel: Om ett tillverkningsföretags anställda inte följer statliga säkerhetsföreskrifter vid tillverkningen av maskiner kan deras beteende utgöra en compliancerisk för företaget.
Rikaste personen i världen : 10 rikaste personerna i världen

 

2. Juridiska risker – Affärsrisker

 

 Juridiska risker - Affärsrisker

Juridisk risk är en särskild typ av compliancerisk som uppstår när ett företag inte följer myndigheternas regler för företag. Dessa juridiska risker kan leda till kostsamma stämningar och negativt rykte för företagen. Här följer några exempel på juridiska risker för företag:

 • Kontraktuella risker: Kontraktsrisker uppstår när ett företag inte kan uppfylla en skyldighet eller ett åtagande i ett kommersiellt kontrakt.
 • Risk för rättstvister: Risk för rättstvister uppstår när en rättslig konflikt med en kund, intressent eller samhällsmedlem avbryter företagets processer.
 • Tillsynsrisk: Tillsynsrisk kan uppstå om ett företags tillstånd att bedriva verksamhet återkallas av en statlig tillsynsmyndighet.

Exempel: ett tillsynsorgan kan åsidosättas vid behov, t.ex. om en fabrik inte följer bestämmelserna om föroreningar eller farligt avfall kan den dömas till böter av regeringen och få ett sämre rykte bland kunder, intressenter och samhällsmedborgare.

 

3. Strategiska risker – affärsrisker

 

Strategiska risker - Affärsrisker

Strategisk risk uppstår när ett företags affärsstrategi är bristfällig eller när dess ledning inte alls följer affärsstrategin. Företaget kanske inte uppnår sina mål till följd av strategiska risker.

Om en apotekskedja till exempel positionerar sig på sin marknad som en leverantör av billiga recept och en konkurrent börjar sälja recept till ett lägre pris än apotekskedjan, löper apotekskedjan den strategiska risken att förlora vinster till konkurrenten.

 

4. Ryktesrisk

 

 Risk för dåligt rykte

Ryktesrisken hotar företagets anseende eller den allmänna opinionen. Ny ryktesrisk kan leda till minskad vinst och misstro från företagets aktieägare.

Exempel: Om ett företag hamnar i en situation där dess rykte försämras kan dess rykte försämras, t.ex. om ett klädföretag trycker en stötande bild på en sweatshirt och historien sprids på sociala medier och orsakar en våg av negativa nyheter. Den dåliga pressen kommer att skada företagets rykte och leda till minskad försäljning.

 

5. Operativa risker – Affärsrisker

 

 Operativa risker - Affärsrisker

Dessa operativa risker uppstår när den dagliga verksamheten i ett företag hotar att minska dess vinst. Operativa risker för företag kan orsakas av interna system eller externa faktorer. Här följer några specifika typer av operativa risker:

 • Anställdas misstag: ett företag kan uppleva ett hot mot sin verksamhet om anställda gör allvarliga misstag på jobbet.
 • Skador på egendom: En naturkatastrof kan skada bolagets fysiska tillgångar, vilket utgör en operativ risk.
 • Externt bedrägeri: när externt bedrägeri inträffar i ett företag, t.ex. stöld av en tredje part, utgör det en operativ risk för företaget.

Exempel: Om en modekedja inte utbildar sina kundtjänstmedarbetare i sin återbetalningspolicy och dessa vägrar att återbetala kunder med defekta produkter, kan företaget utsättas för en operativ risk.

 

6. Mänskliga risker

Mänskliga risker i verksamheten kan således uppstå till följd av att anställda inte utför grundläggande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Mänskliga risker kan uppstå på grund av faktorer som ligger utanför de anställdas kontroll, t.ex. hälsoproblem, eller avsiktliga handlingar som stöld eller bedrägeri. När ett företag utsätts för mänskliga risker kan det drabbas av vinstförluster.

Exempel: alkoholmissbruk kan leda till att anställda gör misstag på jobbet, vilket kan minska produktiviteten. Bristande produktivitet kan leda till att ett företag förlorar vinst eller till och med leda till juridiska risker om alkoholmissbruk leder till en arbetsplatsskada.

 

7. Säkerhetsrisker – Affärsrisker

Ett företag kan utsättas för säkerhetsrisker om det inte lyckas utveckla eller upprätthålla en cybersäkerhetsstrategi. Ineffektiv utbildning av anställda, otillräcklig programvarutestning och dåliga riktlinjer för säkerhetsuppdateringar kan äventyra ett företags ekonomi och rykte.

Exempel: Om ett försäkringsbolag har svaga riktlinjer för anställdas lösenord kan det utgöra en säkerhetsrisk för företaget. En hackare eller missnöjd anställd kan använda denna policy för att avslöja känsliga uppgifter, vilket kan skada företagets rykte eller påverka dess vinst.

 

8. Finansiell risk

Finansiella risker kan uppstå när ett företag misslyckas med att utföra skuldförvaltning eller finansiell planering. Marknadsförändringar eller förluster kan hota bolagets finansiella ställning. Här följer några typer av finansiella risker för företag:

 • Valutarisk: Vid internationella affärstransaktioner kan ett företag utsättas för valutarisker eftersom värdet på en utländsk valuta oväntat kan sjunka. Affärsrisker.
 • Risk för betalningsinställelse: Om ett företag tar upp ett företagslån till en högre ränta än det har råd med, kan det utsättas för risken att lånet inte betalas.
 • Likviditetsrisk: ett företag utsätts för likviditetsrisk när det inte snabbt kan omvandla sina tillgångar till kontanter.

Exempel: Ett marknadsföringsföretag tar ett lån med hög ränta för att kunna utöka sin kundbas, men företaget växer inte lika snabbt som ledningen förväntat sig. Den höga räntan på lånet utsätter marknadsföringsbolaget för risken att lånet inte betalas, vilket kan ha en negativ inverkan på bolagets finansiella verksamhet. Hur man hittar på ett företagsnamn – 12 tips

 

9. Konkurrensrisk – Affärsrisker

Risk för konkurrens kan uppstå när en konkurrent förvärvar en ökande marknadsandel för en produkt eller tjänst. Den kallas ibland för komfortrisk eftersom den kan uppstå när företagsledningen blir så nöjd med företagets resultat att de inte kontinuerligt förbättrar företagets produkter eller tjänster.

Exempel: Företag A säljer skrivare. Företag A kan utsättas för konkurrensrisk när en konkurrent, företag B, använder teknisk innovation för att sälja skrivare med fler funktioner till företag A:s kunder.

 

10. Fysisk risk

Fysiska risker är hot mot ett företags fysiska tillgångar, t.ex. utrustning, byggnader och anställda. Orsaker till fysiska risker kan vara skador på byggnader till följd av brand eller naturkatastrofer och otillräcklig utbildning i korrekt användning av utrustning. Företag kan behöva betala för reparationer av fysiska tillgångar på grund av fysiska risker.

Exempel: Ett medieföretag äger en byggnad där tidningens personal och en tryckpress är inrymda. Byggnaden kan utsättas för bränder om tryckeriets anställda inte inspekterar och underhåller tryckutrustningen på rätt sätt. Bristfälligt underhåll och bristfälliga inspektioner kan utgöra en fysisk risk för byggnaden, dess utrustning och företagets anställda. Oljigt hår: 5 huskurer

 

Hur man identifierar affärsrisker

Nedan följer en lista över åtgärder som du kan vidta för att identifiera risker för din verksamhet:

1. Analysera affärsprocesser

Det första steget för att identifiera affärsrisker är processanalys. Du kan genomföra en SWOT-analys för att bedöma företagets resultat inom följande områden:

 • Styrkor: Att identifiera ditt företags styrkor hjälper dig att identifiera vad företaget gör bra. Du kan också utöka dina styrkor för att skydda dig mot affärsrisker.
 • Svagheter: När du har identifierat företagets svagheter kan du utveckla strategier för att stärka företaget på dessa områden.
 • Möjligheter: Du kan göra marknadsundersökningar för att ta reda på mer om ditt företags tillväxtpotential eller andra möjligheter till förbättringar.
 • Hot: du kan undersöka interna och externa faktorer som kan hota företagets ekonomiska resultat eller dess risker.

2. Riskundersökning på varje nivå – Affärsrisker

När du har analyserat arbetsflöden och processer kan du leta efter risker på alla nivåer i verksamheten. En anonym medarbetarundersökning från ledningen till nyanställda kan hjälpa dig att identifiera hot mot alla delar av verksamheten. Hur man startar ett företag – 10 tips för en lyckad start

 

3. Identifiera vanliga risker i din bransch

Du kan göra marknadsundersökningar för att identifiera styrkor, svagheter och risker hos dina konkurrenter inom din bransch eller ditt område. Affärsrisker. Om du letar efter gemensamma risker för liknande företag kan du få idéer till policyer och processer som minskar dessa risker.

 

4. Registrera risker – Affärsrisker

För varje risk kan du skapa en logg för att få information om återkommande hot mot företagets rykte eller vinst. Om samma risker uppstår upprepade gånger i verksamheten kan du skapa policyer för att skydda verksamheten mot detta hot.

 

Sätt att minimera affärsrisker

När du har identifierat riskerna för ditt företag kan du använda dessa strategier för att minimera dem:

 • Anlita en riskrådgivare för företaget. Du kan anlita en riskkonsult som hjälper dig att identifiera riskområden, beräkna deras sannolikhet och hjälpa dig att ta fram planer för att hantera dem.
 • Anlita en revisor. En auktoriserad revisor kan hjälpa ditt företag att undvika efterlevnad och finansiella risker.
 • Utveckla en riskhanteringsstrategi. När riskerna har identifierats kan du utforma en plan för hur du ska minska nuvarande och framtida risker för ditt företag.
 • Köp en försäkringsplan. Du kan undersöka och köpa en försäkringsplan för att skydda ditt företag mot risker.

 

 • Gör din research innan du tar ett lån. Ett företagslån kan innebära en finansiell risk för ett företag om räntan eller återbetalningen är för hög. Du kan minska denna risk genom att se över tillgängliga krediter och ta ett lån som är finansiellt hållbart för din affärsverksamhet.
 • Dokumentera all relevant finansiell information. Att dokumentera din ekonomi hjälper dig att hålla ordning på dina uppgifter och minskar risken för bedrägeri eller stöld. Affärsrisker.
 • Var medveten om alla lagar och förordningar. Att undersöka vilka lagar och regler som gäller för corporate finance i ditt område kan hjälpa dig att undvika risker för bristande efterlevnad.
 • Analysera riskerna och fördelarna med dina beslut. Du kan kvantifiera de potentiella riskerna med ett affärsval och jämföra dem med de potentiella vinsterna, vilket hjälper dig att minska riskerna och maximera vinsterna.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button